Liên hệ

DIEN TA PRINTING GARMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 110-111 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0907 869 986

DIEN TA PRINTING GARMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 11-12G2 Cường Để, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0907 869 968